Trong 5 năm qua, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến", thực hiện phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ V, công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Trường đã thu được nhiều kết quả thiết thực. Bên cạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" đã trở thành truyền thống của ngành trong nhiều thập kỷ; phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" và các cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương  Trách nhiệm", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" tiếp tục được triển khai. Các phong trào thi đua và các cuộc vận động tạo nên bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung, của Trường Đại học Vinh nói riêng. Từ năm 2010 đến nay, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục khen thưởng và xã hội tôn vinh.

            Phát biểu tại Hội Nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã yêu cầu cán bộ, viên chức toàn Trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thiết thực thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015; tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, "dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua Dạy tốt - Học tốt""Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất".

            Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường, đồng chí Nguyễn Thị Hường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2012, trong đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường với những nội dung chủ yếu như sau:

            Một là, động viên đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, đưa Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

            Trước mắt, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

            Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tích cực học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và Nhà trường trong giai đoạn mới: "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Tập trung đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp cho học sinh, sinh viên, học viên.

            Ba là, tiếp tục thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, huy động tối đa các nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, chăm lo phát triển sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường.

            Bốn là, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bài giảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hoá lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi.

            Năm là, đẩy mạnh phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt, lập thân, lập nghiệp trong học sinh, sinh viên, học viên. Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử cho học sinh, sinh viên. Giáo dục tinh thần tự học và nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên, học viên, nâng cao chất lượng đào tạo các bậc học, ngành học trong toàn Trường, hướng tới có ngành đạt chuẩn quốc tế.

            Cũng tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng 11 tập thể và 59 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.