Tổ chuyên trách

Đinh Xuân Khoa
Thái Văn Thành
Ngô Đình Phương
Nguyễn Bắc Giang